top of page

DUSZPASTERZ:

ksiadz Artur.jpg

Drodzy Parafianie,
Od czasów powojennych, od 1947 roku, została utworzona Polska Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej. Upłyneło wiele lat i pokoleń do dzisjeszych czasów. Jestesmy spadkobiercami dziedzictwa pokoleń rodaków i duszpasterzy, którzy od początku byli przewodnikami duchowymi, troszczącymi się o wiarę i tradycje Polskie.
I my dzisiaj, jako wspólnota Parafialna, Bogu dziękujemy za miejsce modlitwy i spotkań Parafialnych. W czasie zawieruchy spowodowanej pandemią Covid 19 spotykamy się, choć jak zauważamy w trochę mniejszej wspólnocie, mając nadzieję że za chwilę ten trudny czas będzie za nami.
O Parafii mówił prze laty bł. Papież Paweł VI: „Myślę po prostu, żę ta pradawna i czcigodna struktura, jaką jest Parafia, spełnia niezastąpioną i wielce aktualną misję. To ona zbiera chrześcijański lud w pierwszą wspólnotę; ona przysposabia go i przyzwyczaja do normalnej praktyki życia liturgicznego; ona podtrzymuje i ożywia wiarę we współczesnych ludziach; ona zapewnia młodzieży szkolenie, zbawczą naukę Chrystusa; ona pobudza do odczuwania i praktykowania pokornej miłosci przejawiającej się w dobrych i braterskich uczynkach”. Echo tych słów znajdujemy w Katechizmie Kościoła Katolickiego:”Parafia jest miejscem, gdzie wszyscy wierni mogą się gromadzić na niedzielną celebracię Eucharystii. Parafia wprowadza lud chrześcijański do uczestnictwa w życiu liturgicznym i gromadzi go podczas tej cebracji; głosi zbawczą naukę Chrystusa; praktykuje miłośc Pana w dobrych i braterskich uczynkach” KKK, 2179. Parafia jest zatem miejscem przeznaczonym do pełnienia wielkich zadań Kościoła powszechnego, a więc wspólnotowej modlitwy i lektury słowa Bożego, celebracji zwłaszcza eucharystycznych, katechez, nieustannej formacji wiernych, poznawania orędzia chrześcjańskiego, służby charytatywnej i pomocy braterskiej. To w Parafii się otrzymuje dary Boga i tutaj ochrzczeni dają swą odpowiedź wiary, nadziei i miłości na ewangeliczne wezwanie. Jest zatem w parafii ukryta sama „tajemnica” Kościoła, „który właśnie w niej istnieje i działa” (św. Jan Paweł II, Christifideles laici, 26).
Od początku istnienia Parafii wielu kapłanów posługiwało w nasze wspólnocie począwszy od kapelana Wojska Polskiego w stopniu majora ks. Mieczysława Stasza. Od około 30 lat posługę w Parafii Crewe spełniją księży ze Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, których misją jest praca dla Polaków zagranicą Ojczyzny. Zgromadzenie założył w 1932 roku ówczesny Prymas Polski kard. August Hlond jako odpowiedź na wołanie o kapłan Polskiego dla Polaków, którzy z różnych przyczyn opuścili Ojczyznę. Księza pracują na całym świecie pełniąc misję według zawołania zakonnego „wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej”. Pierwszym księdzem pracującym w Parafii Crewe ze Zgromadzenia Chrystusowców był ks. dr Józef Woźniak Schr, kolejnym ks. Grzegorz Januszewski SChr oraz ks. Piotr Gardoń SChr. Od 1 września 2021 AD posługę dudzpasterską rozpoczął ks. Artur Stelmach SChr.
Dokumenty Kościoła Katolickiego określają również Parfię słowami: „rodzinę Bożą ożywioną duchem jednosci” (KDK, 28). Ogromna rola parafian wraz z duszpasterzem polega również na trosce o jedność. Bo w jedności siła. Bez jedności nie możliwe są wilelkie dzieła.
Czytamy w dokumentach Kościoła „ We wspólnotach kościelnych działalność świeckich jest do tego stopnia konieczna, że bez niej apostolstwo samych pasterzy nie moze zwykle być w pełni skuteczne.(…) Niech świeccy przyzwyczajają się działać w parafii w ścisłej jedności ze swoimi kapłanami, przedstawiać wspólnocie Kościoła problemy wsłasne i świata oraz sprawy dotyczące zbawienia celem wspólnego ich omówienia i rozwiązywania; wpółpracować w miarę sił we wszystkich poczynaniach apostolskich i misyjnych swojej kościelnej rodziny”(KDK,10).
Niech Bóg wszechmogący błogosławi i strzeże a Patronka naszej Parafii Matka Boża Ostrobramska otacza nas swoją opieką.
Ks. Artur Stelmach SChr
Duszpasterz Parafii Crewe

Rada Parafialna

Rada Parafialna jest organem doradczym księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej.

Wszystkie działania duszpasterstwa parafialnego stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego oraz zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze.

Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplicę, pomieszczenia i obiekty parafialne.

Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp…

Gift Aid

image.png

1. Co to jest Gift Aid?

Mówiąc najprościej, jest to możliwość dania więcej parafii aniżeli sam dajesz. Do Twojego £1 Urząd Skarbowy dołoży 25p. Przykłady: 

Daję tygodniowo: £1 – rocznie £52, zwrot podatku £13, daję w sumie £65

Daję tygodniowo: £5, rocznie £260, zwrot podatku £65, daję w sumie £325

Daję tygodniowo: £10, rocznie £520, zwrot podatku £130, daję w sumie £650

Tym, którym nie jest obojętny nasz kościół, nasza wspólnota, nie powinni zwlekać z podpisaniem deklaracji GiftAid. Ten naprawdę niewielki wysiłek z naszej strony pomoże nam dbać o nasze wspólne, bogactwo jakim jest parafia p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej w Crewe.

Deklaracja jest prosta do wypełnienia, zawiera podstawowe dane takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania. Są to oczywiście dane prawnie chronione i tylko do wglądu Urzędu Podatkowego, dla którego jest to podstawa do zwrotu podatku, o który będzie się starała parafia na podstawie podpisanej deklaracji. 

Można także składać ofiarę przelewem bankowym, wystarczy dopisać w tytule przelewu Gift Aid. 

Nie pociąga ona również żadnych zobowiązań finansowych, nie musimy określać z góry jaką kwotę chcemy przekazać jako ofiarę. Formularze deklaracji znajdują się z tylu kościoła, lub u duszpasterzy w zakrystii oraz w Kancelarii Parafialnej. Tak samo jak małe koperty na ofiarę GiftAid. Wypełnioną deklaracje należy złożyć u duszpasterza, a ofiarę do koperty z imieniem, nazwiskiem, datą i wrzucić do koszyka jak zwykłą tacę – tylko teraz będzie większa o 25 pensów dla każdego darowanego funta.

2. Kto może podpisać deklarację Gift Aid?

Każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (zarobek, emerytura, procent bankowy od oszczędności), od którego płaci brytyjski podatek dochodowy (U.K. Income Tax). Deklarację Gift Aid mogą podpisać zarówno rezydenci U.K., jak i osoby przebywające w Wielkiej Brytanii czasowo i płacące brytyjski podatek dochodowy.

Oprócz osób płacących podstawową (25%) lub wyższą stawkę podatkową (40%) do akcji Gift Aid mogą się także włączyć osoby płacące niższą stawkę podatkową (10%); pod warunkiem, że podatek, który ofiarodawca zapłacił w danym roku jest nie mniejszy niż zwrot podatku, o który ubiega się parafia.

Aby deklaracja była uznana przez urząd podatkowy, musi ona zawierać podpis ofiarodawcy i datę podpisu. Przy wypełnianiu deklaracji Gift Aid trzeba pamiętać, aby czytelnie wpisać imiona, nazwiska i dokładny adres, podając cały kod pocztowy. Deklaracja wypełniona niedokładnie lub niewyraźnie, jest traktowana przez urząd podatkowy za nieważną. W razie kontroli systemu Gift Aid parafia będzie musiała zwrócić całą sumę otrzymaną od urzędu podatkowego w oparciu o taką deklarację.

W przypadku zmiany nazwiska lub adresu, nie trzeba podpisywać nowej deklaracji, natomiast referent Gift Aid jest zobowiązany nanieść zmiany na istniejącą Deklarację i poinformować o tym biuro Gift Aid. Jeśli ofiarodawca powiadomił parafię o zmianie adresu lub nazwiska (w przypadku pań wychodzących za mąż) pisemnie, trzeba taki list zachować w teczce danego ofiarodawcy. Jeśli ofiarodawca, powiadomił parafię o zmianie adresu lub nazwiska telefonicznie lub ustnie, trzeba odnotować datę powiadomienia i sposób jej przekazania. Wszystkie nowo podpisane oryginały deklaracji muszą być odesłane do biura Gift Aid, a fotokopie deklaracji zachowane w parafii.

W przypadku, gdy zaistnieje przerwa w płaceniu dotacji po podpisaniu deklaracji Gift Aid, deklaracja ta zachowuje ważność, chyba, że dana osoba poinformuje referenta Gift Aid, że wycofuje się z akcji. W tym wypadku, referent powinien odnotować ten fakt na deklaracji, podając datę zawiadomienia lub datę podaną przez ofiarodawcę jako kończącą jego udział w Gift Aid. Gdyby po jakimś czasie osoba ta chciała ponownie włączyć się do akcji Gift Aid powinna podpisać nową deklarację.

Formularz deklaracji Gift Aid (który musi zawierać nazwisko i przynajmniej inicjał imienia, adres z pełnym kodem pocztowym i datą) może być także wydrukowany na kopertach, dostępnych dla gości odwiedzających parafię. Jeśli formularz takiej deklaracji został wypełniony i podpisany a ofiara złożona w tej kopercie, ofiarę tą można traktować jako Gift Aid. Kopertowe deklaracje muszą być zachowane w parafii przez okres 6 lat.

bottom of page